Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Một số quy định về chuyển vụ án hình sự, nhập hoặc tách vụ án hình sự để điều tra, ủy thác điều tra

Một số quy định về chuyển vụ án hình sự, nhập hoặc tách vụ án hình sự để điều tra, ủy thác điều tra

05/01/2022


MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ CHUYỂN VỤ ÁN HÌNH SỰ, NHẬP
HOẶC TÁCH VỤ ÁN HÌNH SỰ ĐỂ ĐIỀU TRA, ỦY THÁC ĐIỀU TRA

Tư vấn một số quy định về chuyển vụ án hình sự, nhập, tách vụ án hay ủy quyền điều ra vụ án

Hình 1. Luật Thịnh Trí - Tư vấn một số quy định về chuyển vụ án hình sự, nhập, tách vụ án hay ủy quyền điều ra vụ án

  Tuân thủ theo quy định về thẩm quyền điều tra vụ án hình sự tại Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự, trong quá trình điều tra vụ án hình sự thì cơ quan điều tra phải đảm bảo đúng thẩm quyền của mình. Nếu vụ án không đúng thẩm quyền thì cơ quan điều tra phải làm công tác chuyển, nhập, tách, ủy thác điều tra; dựa vào từng trường hợp cơ quan điều tra sẽ ra các quyết định khác nhau. Trong phạm vi bài viết này, Luật Thịnh Trí sẽ trình bày một số quy định pháp luật liên quan đến chuyển vụ án hình sự, nhập hoặc tách vụ án hình sự để tiến hành điều tra và quy định về ủy thác điều tra.

TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH

1. Chuyển vụ án hình sự theo quy định pháp luật.

2. Nhập hoặc tách vụ án hình sự để tiến hành điều tra theo quy định pháp luật.

3. Ủy thác điều tra vụ án hình sự theo quy định pháp luật.

1. Chuyển vụ án hình sự theo quy định pháp luật

 1. Trường hợp Viện kiểm sát được phép chuyển vụ án để điều tra

Trường hợp Viện kiểm sát cùng cấp quyết định chuyển vụ án hình sự để thực hiện việc điều tra:

  • Cơ quan điều tra cùng cấp xét thấy vụ án hình sự không thuộc thẩm quyền điều tra của mình thì Cơ quan điều tra phải đề nghị chuyển vụ án hình sự đến Cơ quan khác có thẩm quyền điều tra.
  • Cơ quan điều tra cấp trên rút vụ án hình sự để điều tra.
  • Điều tra viên bị thay đổi là Thủ trưởng cơ quan điều tra.
  • Viện kiểm sát đã yêu cầu Cơ quan điều tra chuyển vụ án nhưng Cơ quan điều tra không thực hiện yêu cầu.
 • Vấn đề chuyển vụ án hình sự ra ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc ngoài phạm vi quân khu khi do Viện kiểm sát nhân dân tỉnh quyết định hoặc Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu quyết định.
 1. Trình tự, thủ tục chuyển vụ án hình sự để thực hiện việc điều tra đúng thẩm quyền
  • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày Viện kiểm sát có thẩm quyền nhận được đề nghị từ Cơ quan điều tra thì phải ra quyết định chuyển vụ án hình sự.
  • Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi Viện kiểm sát có thẩm quyền ra quyết định chuyển vụ án hình sự thì Viện kiểm sát phải gửi quyết định chuyển vụ án hình sự để Cơ quan điều tra đang thực hiện việc điều tra vụ án, Cơ quan điều tra đó có thẩm quyền tiếp tục thực hiện điều tra vụ án.

Tham khảo thêm: Quy định về Tạm đình chỉ điều tra và Đình chỉ điều tra.

2. Nhập hoặc tách vụ án hình sự để tiến hành điều tra theo quy định pháp luật

Tư vấn quy định pháp luật nhập hoặc tách vụ án để điều tra 

Hình 2. Luật Thịnh Trí - Tư vấn quy định pháp luật nhập hoặc tách vụ án để điều tra

 • Nhập vụ án hình sự là việc tiến hành điều tra một vụ án nhưng bị can lại phạm nhiều tội, bị can phạm tội nhiều lần, nhiều bị can cùng thực hiện một tội hoặc có những người khác đang che dấu tội phạm, có hành vi không tố giác tội phạm, giúp bị can tiêu thụ sản phẩm phạm tội,… Các vụ án hình sự được nhập để tiến hành công tác điều tra phải có mối liên hệ với nhau. Cơ quan có thẩm quyền không được phép nhập những vụ án riêng biệt khi giữa chúng không có mối liên quan với nhau.
 • Tách vụ án hình sự để cơ quan có thẩm quyền tiến hành điều tra là việc tách các tội phạm hoặc tách các bị can trong cùng một vụ án thành những vụ án riêng lẻ, nếu cơ quan điều tra xét thấy không thể hoàn thành sớm việc điều tra với tất cả các tội phạm trong cùng một vụ án.
 • Để kiểm sát hoạt động, tiến trình điều tra án hình sự kịp thời, trong vòng 24 giờ kể từ khi ra quyết định, Cơ quan điều tra phải gửi ngay quyết định nhập hoặc tách vụ án hình sự cho Viện kiểm sát.

Tham khảo thêm:
Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 quy định về thời hạn điều tra vụ án hình sự như thế nào?
Thời gian truy tố khi giải quyết vụ án hình sự là bao lâu?
Quy định chung về thi hành án hình sự.
Chi phí tố tụng và Trách nhiệm chi trả chi phí tố tụng.

3. Ủy thác điều tra vụ án hình sự theo quy định pháp luật

 • Trong quá trình thực hiện điều tra, do các điều kiện về địa lý, địa bàn tiến hành điều tra xa xôi, không thuộc thẩm quyền của quan điều tra, xét thấy cơ quan điều tra khác có khả năng tiến hành hoạt động điều tra thì Cơ quan điều tra đó nhanh chóng thực hiện ủy thác điều tra cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền.
 • Ủy thác điều tra là việc cơ quan điều tra yêu cầu cơ quan điều tra khác tiến hình một số hoạt động điều tra án hình sự khi cần thiết. Chỉ có cơ quan điều tra mới có thẩm quyền ủy thác điều tra còn các cơ quan khác khi được được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra cần thiết thì không có thẩm quyền ủy thác điều tra. Khi tiến hành ủy thác điều tra, Cơ quan điều tra ủy thác điều tra phải ghi cụ thể yêu cầu trong quyết định ủy thác và gửi đến cho Cơ quan điều tra khác thực hiện yêu cầu được ủy thác. Cơ quan điều tra nhận ủy thác điều tra phải tiến hành ngay các công việc được ủy thác trong thời hạn được ghi trong quyết định ủy thác; nếu không thể thực hiện điều tra toàn bộ yêu cầu ủy thác hoặc không thể thực hiện điều tra một phần ủy thác thì Cơ quan nhận ủy thác phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do không thực hiện được.
 • Uỷ thác điều tra án hình sự chỉ được thực hiện giữa Cơ quan điều tra với nhau, Cơ quan tiến hành một số hoạt động điều tra không có thẩm quyền áp dụng biện pháp ủy thác điều tra vụ án hình sự.
 • Lưu ý: Nội dung ủy thác điều tra phải được ghi rõ trong Quyết định ủy thác và gửi cho Cơ quan điều tra được ủy thác. Cơ quan điều tra nhận được ủy thác phải có trách nhiệm thực hiện đầy đủ công việc được ủy thác trong thời hạn quy định trong quyết định ủy thác, nếu không thể thực hiện hoặc chỉ thực hiện được một phần ủy thác thì Cơ quan điều tra nhận ủy thác phải ghi rõ lý do và báo ngay cho Cơ quan điều tra ủy thác được biết. Cơ quan điều tra nhận ủy thác phải có trách nhiệm gửi kết quả điều tra cho Cơ quan điều tra ủy thác theo đúng thời hạn quy định.
 • Việc ủy thác điều tra này giúp phát huy được mối quan hệ khăng khít giữa các Cơ quan điều tra với nhau, đảm bảo cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh trật tự xã hội được hoàn thành một cách tốt nhất.
 • Bài viết trên đây, Luật Thịnh Trí đã trình bày một số quy định về chuyển vụ án hình sự, nhập hoặc tách vụ án hình sự để điều tra, ủy thác điều tra. Việc chuyển, tách, nhập hay ủy thác điều tra nhằm đảm bảo việc điều tra được thực hiện đúng thẩm quyền theo quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự. Hy vọng bài viết này sẽ cung cấp thông tin hữu ích cho quý khách hàng. Nếu khách hàng còn thắc mắc về trình tự của giai đoạn tố tụng hình sự; quy định về nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan tiến hành hoạt động tố tụng, quyền và nghĩa vụ của bị cáo, bị hại, người làm chứng,… hoặc quý khách hàng đang tìm kiếm sự hỗ trợ của luật sư bào chữa, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, vui lòng liên hệ chúng tôi:

CÔNG TY LUẬT TNHH THỊNH TRÍ

Hotline: 1800 6365