Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 quy định về thời hạn điều tra vụ án hình sự như thế nào?

Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 quy định về thời hạn điều tra vụ án hình sự như thế nào?

24/12/2021


BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015
QUY ĐỊNH VỀ THỜI HẠN ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ NHƯ THẾ NÀO?

TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH

1. Thời hạn điều tra vụ án hình sự là gì?

2. Quy định về thời hạn điều tra vụ án hình sự.

3. Các loại thời hạn trong điều tra vụ án hình sự.

1. Thời hạn tạm giam để điều tra.

2. Thời hạn phục hồi điều tra.

3. Thời hạn điều tra bổ sung.

4. Thời hạn điều tra lại.

  Hiện nay, nhiều người rất quan tâm về thời hạn điều tra đối với vụ án hình sự, việc quy định về thời hạn điều tra khác nhau tương ứng với từng loại tội phạm. Đây là cơ sở để cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện việc điều tra vụ án hình sự. Như vậy thời hạn điều tra được xác định như thế nào, căn cứ để xác định thời hạn điều tra vụ án hình sự là gì? Bài viết sau đây sẽ thông tin đến quý bạn đọc những thông tin cần thiết về thời hạn điều tra vụ án hình sự theo quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

 Ảnh minh họa về thời hạn điều tra vụ án hình sự
Ảnh minh họa về thời hạn điều tra vụ án hình sự

1. Thời hạn điều tra vụ án hình sự là gì?

 • Thời hạn điều tra vụ án hình sự là khoảng thời gian tính từ khi khởi tố vụ án đến khi kết thúc điều tra, được quy định để cơ quan có thẩm quyền tiến hành các hoạt động điều tra với mục đích là xác định tội phạm, người phạm tội và các tình tiết có liên quan đến vụ án, hoàn thành hoạt động điều tra vụ án hình sự để quyết định việc chuyển sang giai đoạn truy tố theo đúng trình tự pháp luật.

2. Quy định về thời hạn điều tra vụ án hình sự

 • Theo quy định tại Điều 172 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 hướng dẫn về thời hạn điều tra vụ án như sau:

(1) Tội phạm ít nghiêm trọng: thời hạn điều tra vụ án hình sự không quá 02 tháng;

(2) Tội phạm nghiêm trọng: thời hạn điều tra vụ án hình sự không quá 03 tháng;

(3) Tội phạm rất nghiêm trọng: thời hạn điều tra vụ án hình sự không quá 04 tháng;

(4) Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng: thời hạn điều tra vụ án hình sự không quá 04 tháng;

 • Trường hợp, vụ án có tính chất phức tạp cần thêm thời gian để điều tra vụ án, thì
 • Cơ quan điều tra có văn bản đề nghị Viện kiểm tra gia hạn điều tra chậm nhất là 10 ngày trước khi hết thời hạn điều tra. Việc gia hạn điều tra được thực hiện như sau:

(1) Tội phạm ít nghiêm trọng: thời hạn gia hạn điều tra vụ án 01 lần không quá 02 tháng;

(2) Tội phạm nghiêm trọng: thời hạn gia hạn điều tra vụ án 02 lần (trong đó, lần 01 gia hạn không quá 03 tháng và lần 2 gia hạn không quá 02 tháng);

(3) Tội phạm rất nghiêm trọng: thời hạn gia hạn điều tra vụ án 02 lần, mỗi lần không quá 04 tháng;

(4) Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng: thời hạn gia hạn điều tra vụ án 03 lần, mỗi lần không quá 04 tháng;

Ảnh minh họa điều tra vụ án hình sự 
Ảnh minh họa điều tra vụ án hình sự

3. Các loại thời hạn trong điều tra vụ án hình sự

1. Thời hạn tạm giam để điều tra

 • Tạm giam được xem là biện pháp ngăn chặn nghiêm khắc, cách ly người bị tạm giam với bên ngoài xã hội; hạn chế về quyền tự do thân thể và quyền cơ bản của người bị tam giam.
 • Tại Điều 173 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 quy định về thời hạn tạm giam để điều tra là thời hạn tạm giam bị can để phục vụ cho điều tra vụ án theo quy định pháp luật. Theo đó, thời hạn tạm giam để điều tra quy định như sau:
  • Đối với tội phạm ít nghiêm trọng: thời hạn tạm giam để điều tra không quá 02 tháng;
  • Đối với tội phạm nghiêm trọng: thời hạn tạm giam để điều tra không quá 03 tháng;
  • Đối với tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trong: thời hạn tạm giam để điều tra không quá 04 tháng;
 • Trường hợp, vụ án có tính chất phức tạp cần thêm thời gian tạm giam bị can để điều tra vụ án, thì Cơ quan điều tra có văn bản đề nghị Viện kiểm tra gia hạn thời gian tạm giam để điều tra chậm nhất là 10 ngày trước khi hết thời hạn điều tra. Việc gia hạn tạm giam để phục vụ điều tra được thực hiện như sau: gia hạn tạm giam 01 lần, không quá 01 tháng cho tội phạm ít nghiêm trọng; gia hạn tạm giam 01 lần không quá 02 tháng cho tội phạm nghiêm trọng; gia hạn tạm giam 01 lần, không quá 03 tháng cho tội phạm rất nghiêm trọng; gia hạn tạm giam 02 lần, mỗi lần không quá 04 tháng cho tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

2. Thời hạn phục hồi điều tra

 • Theo Điều 174 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 hướng dẫn thời hạn phục hồi là thời hạn điều tra được áp dụng khi tiếp tục điều tra vụ án được phục hồi điều tra theo quy định.
 • Cơ quan điều tra ra quyết định phục hồi điều tra đối với những vụ án đã có quyết định đình chỉ hoặc quyết định tạm đình chỉ điều tra nhưng có lý do để hủy bỏ quyết định này khi vụ án chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự.
 • Đối với tội phạm ít nghiêm trọng và tội phạm nghiêm trọng thì thời hạn phục hồi điều tra không quá 02 tháng; đối với tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng thì thời hạn phục hồi điều tra không quá 03 tháng từ khi có quyết định phục hồi điều tra cho đến khi kết thúc điều tra.
 • Trường hợp, vụ án có tính chất phức tạp, Cơ quan điều tra có văn bản đề nghị Viện kiểm sát gia hạn điều tra chậm nhất là 10 ngày trước khi hết hạn điều tra. Về thời hạn xin gia hạn phục hồi điều tra quy định như sau: Đối với tội phạm ít nghiêm trọng được gia hạn điều tra 01 lần không quá 01 tháng; đối với tội phạm nghiêm trọng và tội phạm rất nghiêm trọng được gia hạn điều tra 01 lần, không quá 02 tháng; đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng được gia hạn điều tra 01 lần không quá 03 tháng.

3. Thời hạn điều tra bổ sung

 • Theo Điều 174 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 quy định thời hạn điều tra bổ sung áp dụng khi vụ án có yêu cầu của Viện kiểm sát hoặc Tòa án cấp sơ thẩm để điều tra bổ sung theo thời hạn do pháp luật quy định. Thời hạn điều tra bổ sung được tính từ ngày cơ quan điều tra nhận lại hồ sơ vụ án và yêu cầu điều tra, quy định như sau:
  • Trường hợp, Viện kiểm sát trả lại hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung thì thời hạn điều tra bổ sung không quá 02 tháng. Viện kiểm sát chỉ được trả hồ sơ điều tra bổ sung tối đa 02 lần.
  • Trường hợp, Viện kiểm sát quyết định truy tố nhưng Tòa án trả lại hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung thì thời hạn điều tra bổ sung không quá 01 tháng; Thẩm phán chủ tọa phiên tòa chỉ được trả lại hồ sơ vụ án 01 lần; Hội đồng xét xử chỉ được trả hồ sơ 01 lần.

4. Thời hạn điều tra lại

 • Theo Điều 174 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 quy định thời hạn điều tra lại được áp dụng khi hội đồng xét xử phúc thẩm; hội đồng giám đốc thẩm, tái thẩm có quyết định điều tra lại vụ án, thời hạn điều tra lại theo quy định pháp luật. Thời hạn điều tra lại tính từ khi cơ quan nhận hồ sơ và yêu cầu điều tra lại. Điều tra lại được áp dụng trong trường hợp vụ án được đưa ra xét xử nhưng Tòa án cấp phúc thẩm hủy án sơ thẩm; hội đồng giám đốc thẩm, hội đồng tái thẩm ban hành quyết định đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị hoặc hủy bản án để điều tra lại.

Xem thêm:

Quy định về tuổi chịu trách nhiệm hình sự.
Biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh.
Vai trò của luật sư bào chữa trong xét xử tái thẩm vụ án hình sự.
Thời gian truy tố khi giải quyết vụ án hình sự là bao lâu?

 • Trên đây là nội dung Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 quy định về thời hạn điều tra vụ án hình sự như thế nào của Công ty Luật TNHH Thịnh Trí gửi đến bạn đọc. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ Hotline 1800 6365 để được tư vấn.