Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Quy định về thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại

Quy định về thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại

12/01/2022


QUY ĐỊNH VỀ THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ
ĐỐI VỚI PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI

TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH

1.  Cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện thi hành án đối với pháp nhân thương mại.

2. Tiếp nhận quyết định, bản án thi hành án hình sự.

3. Triệu tập người đại diện theo pháp luật để yêu cầu, thông báo thi hành án.

4.  Kiểm tra, giám sát việc chấp hành án của pháp nhân thương mại trong thời gian chấp hành án.

Thi hành án đối với pháp nhân thương mại

Thi hành án đối với pháp nhân thương mại (ảnh minh họa)

Thông qua bài viết này, Luật Thịnh Trí xin gửi đến quý khách hàng quy định mới nhất về thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại.

1.  Cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện thi hành án đối với pháp nhân thương mại

 • Theo quy định tại Nghị định 55/2020/NĐ-CP thì việc thi hành án đối với pháp nhân thương mại được thực hiện bởi các cá nhân, tổ chức, cơ quan sau:
 • Cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh là những cơ quan chủ trí tổ chức thi hành án đối với pháp nhân thương mại.
 • Cơ quan được quy định tại khoản 25 Điều 3 Luật Thi hành án hình sự là những cơ quan quản lý nhà nước đối với pháp nhân thương mại có trách nhiệm phối hợp với pháp nhân thương mại trong việc thi hành án theo yêu cầu của cơ quan thi hành án hình sự.
 • Cá nhân, tổ chức, cơ quan trong quyền hạn và nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước đối với pháp nhân thương mại, cơ quan thi hành án hình sự trong thi hành án đối với pháp nhân thương mại.

2. Tiếp nhận quyết định, bản án thi hành án hình sự

 • Sau khi nhận được quyết định, bản án thi hành án, cơ quan thi hành án hình sự kiểm tra nội dung quyết định, bản án theo quy định tại khoản 1 Điều 159 Luật Thi hành án hình sự 2019. Cần có ngay văn bản đề nghị Tòa án đã ra quyết định, bản án thi hành án sửa chữa, giải thích trong trường hợp phát hiện những điểm chưa rõ trong quyết định, bản án.
 • Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được quyết định, bản án thi hành án phải ra quyết định phân công cán bộ thụ lý việc thi hành án.
 • Cơ quan thi hành án hình sự trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định, bản án thi hành án phải có văn bản yêu cầu pháp nhân thương mại báo cáo về việc thực hiện các biện pháp, công việc để thi hành quyết định, bản án thi hành án, trừ trường hợp pháp nhân thương mại đã gửi báo cáo.
 • Pháp nhân thương mại phải thực hiện các biện pháp, công việc trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định, bản án thi hành án và báo cáo bằng văn bản về kết quả thực hiện cho cơ quan thi hành án hình sự.

3. Triệu tập người đại diện theo pháp luật để yêu cầu, thông báo thi hành án

 • Cơ quan thi hành án phải gửi giấy triệu tập đến người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định thi hành án để thực hiện việc thông báo và yêu cầu thi hành án. Nội dung giấy triệu tập phải nêu rõ địa điểm, thời gian cần phải có mặt; chức vụ, họ tên người được triệu tập; nội dung, mục đích làm việc.
 • Trong đó, thành phần làm việc với người được triệu tập bao gồm:
 • Người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại;
 • Phó Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự được ủy quyền chủ trì hoặc Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự;
 • Một số cán bộ thuộc cơ quan thi hành án hình sự và cán bộ trực tiếp thụ lý việc thi hành án;
 • Đại diện Viện kiểm sát (nếu có)
 • Cơ quan thi hành án hình sự có thể mời thêm cán bộ của các đơn vị, cơ quan có liên quan đến việc thi hành án đối với pháp nhân thương mại tham dự buổi làm việc trong trường hợp cần thiết. Khi kết thúc buổi làm việc phải lập biên bản có chữ ký của người được triệu tập, người chủ trì, đại diện Viện kiểm sát, cán bộ thụ lý việc thi hành án.
 • Người được triệu tập phải báo cáo bằng văn bản và được cơ quan thi hành án hình sự chấp thuận bằng văn bản trong trường hợp người đó không thể có mặt theo yêu cầu triệu tập vì trở ngại khách quan hoặc vì lý do bất khả kháng. Cơ quan thi hành án hình sự có thể lùi buổi làm việc sang thời điểm khác trong trường hợp nêu trên nhưng không được quá thời hạn 10 ngày.
 • Tuy nhiên, cơ quan thi hành án hình sự lập biên bản vắng mặt và vẫn tiếp tục tổ chức thi hành án trong trường hợp người được triệu tập cố tình không có mặt theo đúng thời hạn.

 Kiểm tra thi hành án đối với pháp nhân thương mại

Kiểm tra thi hành án đối với pháp nhân thương mại (ảnh minh họa)

4.  Kiểm tra, giám sát việc chấp hành án của pháp nhân thương mại trong thời gian chấp hành án

 • Theo định kỳ 03 tháng một lần, pháp nhân thương mại phải thực hiện báo cáo cơ quan thi hành án hình sự về kết quả, tình hình chấp hành án bằng văn bản (trừ trường hợp thời hạn chấp hành án dưới 03 tháng).
 • Cơ quan thi hành án hình sự cần làm rõ, xác minh việc có liên quan đến thi hành án thì yêu cầu pháp nhân thương mại làm rõ, báo cáo bằng văn bản.
 • Pháp nhân thương mại phải chấp hành việc cung cấp, báo cáo các tài liệu, thông tin trong phạm vi nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền hạn của mình cho cơ quan thi hành án hình sự.
 • Ngoài ra, việc chấp hành án của pháp nhân thương mại được kiểm tra như sau:
 • Cơ quan thi hành án hình sự Sau khi nhận được báo cáo của pháp nhân thương mại quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 5 Nghị định 55/2020/NĐ-CP phải tổ chức kiểm tra việc thi hành án của pháp nhân thương mại trên thực tế;
 • Căn cứ vào yêu cầu đảm bảo việc thi hành án trong quá trình chấp hành án của pháp nhân thương mại mà cơ quan thi hành án tiến hành kiểm tra việc chấp hành án của pháp nhân thương mại;
 • Căn cứ vào yêu cầu đảm bảo việc thi hành án cơ quan thi hành án hình sự tiến hành kiểm tra việc chấp hành án của pháp nhân thương mại trong thời hạn 15 ngày trước khi hết thời hạn chấp hành án để có cơ sở thực hiện cấp giấy chứng nhận chấp hành xong biện pháp tư pháp, cấp giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt;
 • Nếu thấy cần thiết, cơ quan thi hành án hình sự khi thực hiện kiểm tra có thể mời các chuyên gia, nhà khoa học có chuyên môn để hỗ trợ việc kiểm tra, đề nghị cơ quan quản lý nhà nước đối với pháp nhân thương mại cử cán bộ tham gia kiểm tra. Cơ quan thi hành án hình sự phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước đối với pháp nhân thương mại trong thực hiện kiểm tra; Ngoài ra, trong quá trình kiểm tra, pháp nhân thương mại phải thực hiện và phối hợp theo yêu cầu của cơ quan thi hành án hình sự.
 • Phải lập biên bản đối với việc kiểm tra đối với pháp nhân thương mại để lưu hồ sơ thi hành án. Cơ quan thi hành án hình sự báo cáo kết quả sau mỗi lần kiểm tra cho Cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Quốc phòng, Cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an.
 • Việc kiểm tra đối với pháp nhân thương mại không được làm ảnh hưởng đến các hoạt động khác của pháp nhân thương mại và thực hiện kiểm tra trong phạm vi của việc thi hành án.

Xem thêm:

Thời hạn một số biện pháp ngăn chặn trong bộ luật tố tụng hình sự 2015.
Thẩm quyền ra lệnh tạm giam theo quy định tại Khoản 3 Điều 278 Bộ luật Tố tụng hình sự.
Quy định chung về thi hành án hình sự
.
Chi phí tố tụng và Trách nhiệm chi trả chi phí tố tụng.

Trên đây là nội dung Quy định về thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại Công ty Luật TNHH Thịnh Trí gửi đến bạn đọc. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ Hotline 1800 6365 để được tư vấn.