Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Thời gian truy tố khi giải quyết vụ án hình sự là bao lâu?

Thời gian truy tố khi giải quyết vụ án hình sự là bao lâu?

05/01/2022


THỜI GIAN TRUY TỐ KHI
GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÌNH SỰ LÀ BAO LÂU?

TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH

1. Thời hạn giải quyết vụ án hình sự.

2. Thời hạn quyết định truy tố vụ án hình sự.

3. Thẩm quyền truy tố hình sự.

  Tùy theo tính chất vụ án hình sự mà thời gian giải quyết vụ án hình sự khác nhau. Khi nào khởi tố vụ án, khi nào xét xử vụ án, thời hạn giải quyết vụ án là bao lâu,... luôn là câu hỏi mà nhiều người muốn tìm hiểu. Bài viết sau đây sẽ thông tin đến quý bạn đọc những thông tin cần thiết về thời hạn giải quyết vụ án, nhất là về thời hạn truy tố hình sự, thẩm quyền truy tố theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

 Thời hạn giải quyết vụ án hình sự

Ảnh minh họa thời hạn giải quyết vụ án hình sự

1. Thời hạn giải quyết vụ án hình sự

 • Theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về thời hạn để giải quyết một vụ án hình sự bắt đầu từ thời điểm nhận tố giác, khởi tố vụ án đến khi mở phiên tòa xét xử là:
  • Thời hạn giải quyết vụ án đối với tội phạm ít nghiêm trọng: khoảng 04 tháng 25 ngày, trường hợp vụ án có tính chất phức tạp thì được gia hạn không quá 9 tháng 15 ngày.
  • Thời hạn giải quyết vụ án đối với tội nghiêm trọng: khoảng 6 tháng 10 ngày, trường hợp vụ án có tính chất phức tạp thì được gia hạn không quá 14 tháng.
  • Thời hạn giải quyết vụ án đối với tội rất nghiêm trọng: khoảng 8 tháng 5 ngày; trường hợp vụ án có tính chất phức tạp thì được gia hạn không quá 19 tháng 15 ngày.
  • Thời hạn giải quyết vụ án đối với tội đặc biệt nghiêm trọng: khoảng 9 tháng 5 ngày; trường hợp vụ án có tính chất phức tạp thì được gia hạn không quá 22 tháng.

2. Thời hạn quyết định truy tố vụ án hình sự

 • Thời gian truy tố hình sự được tính bắt đầu khi Viện kiểm sát nhận hồ sơ vụ án của Cơ quan điều tra đề nghị truy tố và kết thúc khi Viện kiểm sát ra một trong ba quyết định là quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, quyết định đình chỉ hoặc tạm đình chỉ, bản cáo trạng vụ án.
 • Thời hạn quyết định truy tố vụ án hình sự theo Điều 240 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 hướng dẫn như sau:
  • Đối với tội phạm ít nghiêm trọng thì thời hạn quyết định truy tố vụ án hình sự là trong thời hạn 20 ngày;
  • Đối với tội phạm nghiêm trọng thì thời hạn quyết định truy tố vụ án hình sự là trong thời hạn 20 ngày;
  • Đối với tội phạm rất nghiêm trọng thì thời hạn quyết định truy tố vụ án hình sự là trong thời hạn 30 ngày;
  • Đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng thì thời hạn quyết định truy tố vụ án hình sự là trong thời hạn 30 ngày.
 • Thời hạn gia hạn quyết định truy tố vụ án hình sự trong trường hợp cần thiết (như vụ án có tính chất phức tạp cần điều tra sâu hơn, cần có thời gian kiểm tra kết luận điều tra, đánh giá chứng cứ...) theo quy định pháp luật về tố tụng hình sự là:
  • Đối với tội phạm ít nghiêm trọng: gia hạn không quá 10 ngày;
  • Đối với tội phạm nghiêm trọng: gia hạn không quá 10 ngày;
  • Đối với tội phạm rất nghiêm trọng: gia hạn không quá 15 ngày;
  • Đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng: gia hạn không quá 30 ngày;
 • Trong thời hạn nêu trên, Viện kiểm sát phải ra một trong các quyết định là: Quyết định truy tố bị can trước Tòa án hoặc Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung hoặc Quyết định đình chỉ/tạm đình chỉ vụ án; đình chỉ/tạm đình chỉ vụ án đối với bị can. Sau khi ra một trong các quyết định này, trong thời hạn 03 ngày, Viện kiểm sát phải thông báo cho Bị hại, đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ; thông báo cho Bị can, người bào chữa hoặc người đại diện của bị can, bị hại biết việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung và giao cho bị can hoặc người đại diện của bị can và gửi cho Cơ quan điều tra, người bào chữa một trong số các quyết định Viện kiểm sát đã ban hành nói trên. Trường hợp vụ án có tính chất phức tạp thì thời hạn giao một trong số các quyết định nói trên có thể kéo dài nhưng không quá 10 ngày.
 • Việc giao nhận các văn bản nêu trên phải được lập thành Biên bản (trong biên bản phải ghi rõ địa điểm, ngày, tháng, năm, giờ tiến hành tố tụng; thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc; nội dung hoạt động tố tụng; người có thẩm quyền tố tụng; người tham gia tố tụng, khiếu nại, đề nghị, chữ ký và các yêu cầu khác theo quy định tại Điều 133 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015).
 • Viện kiểm sát ra các quyết định nêu trên phải gửi ngay cho Viện kiểm sát cấp trên và trong trường hợp nếu thấy không có căn cứ, trái pháp luật và quyết định của Viện kiểm sát cấp dưới không đúng thì Viện kiểm sát cấp trên có quyền đình chỉ, hủy bỏ, rút các quyết định đó.

 

Ảnh minh họa về thẩm quyền truy tố vụ án hình sự

3. Thẩm quyền truy tố hình sự

 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định truy tố là Viện kiểm sát, theo đó, Viện kiểm sát cấp nào thì thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra theo cấp đó. Thẩm quyền truy tố được xác định theo thẩm quyền xét xử của Tòa án đối với vụ án đó.
 • Viện kiểm sát ra quyết định chuyển vụ án cho Viện kiểm sát có thẩm quyền trong trường hợp vụ án đó không thuộc thẩm quyền truy tố của mình. Trường hợp chuyển vụ án ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì do Viện kiểm sát cấp tỉnh quyết định; trường hợp chuyển vụ án ngoài phạm vi quân khu thì do Viện kiểm sát cấp quân khu quyết định.
 • Viện kiểm sát cấp trên quyết định việc truy tố đối với vụ án do Viện kiểm sát cấp trên thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra. Viện kiểm sát cấp trên có trách nhiệm thông báo cho Viện kiểm sát cấp dưới cùng cấp và Tòa án có thẩm quyền xét xử vụ án sơ thẩm để phân công Kiểm sát viên nghiên cứu hồ sơ trong thời hạn 02 tháng trước khi kết thúc điều tra. Viện kiểm sát cấp trên ra quyết định phân công cho Viện kiểm sát cấp dưới thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sau khi quyết định truy tố và Viện kiểm sát cấp dưới có nghĩa vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sau khi nhận được hồ sơ vụ án, bản cáo trạng theo quy định pháp luật về tố tụng hình sự.
 • Trường hợp bị can phạm nhiều tội hoặc bị can phạm tội nhiều lần hoặc nhiều bị can cùng thực hiện một tội phạm hoặc cùng với bị can có những người khác che giấu tội phạm, không tố giác tội phạm, tiêu thụ tài sản thì Viện kiểm sát quyết định nhập vụ án trong giai đoạn truy tố.
 • Trường hợp có quyết định tạm đình chỉ vụ án khi bị can bỏ trốn; bị can bị mắc bệnh hiểm nghèo; bị can bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh thì Viện kiểm sát quyết định tách vụ án nếu xét thấy việc tách đó không ảnh hưởng đến việc xác định sự thật khách quan, toàn diện.

Xem thêm:

Hình phạt được quy định theo Bộ Luật Hình sự 2015.
Quy định về phòng vệ chính đáng.
Quy định chung về thi hành án hình sự
.
Chi phí tố tụng và Trách nhiệm chi trả chi phí tố tụng.

 • Trên đây là nội dung Thời gian truy tố khi giải quyết vụ án hình sự là bao lâu? theo Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 của Công ty Luật TNHH Thịnh Trí gửi đến bạn đọc. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ Hotline 1800 6365 để được tư vấn.