Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ theo Luật Thi hành án hình sự 2019

Thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ theo Luật Thi hành án hình sự 2019

12/01/2022


THI HÀNH HÌNH PHẠT CẢI TẠO KHÔNG GIAM GIỮ
THEO LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ 2019

Thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ

Thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ (ảnh minh họa)

  Thi hành án phạt cải tạo không giam giữ là việc người, cơ quan có thẩm quyền thực hiện giáo dục, giám sát người chấp hành án tại nơi làm việc, cư trú hoặc học tập. Ngoài ra, giám sát thực hiện một số công việc lao động phục vụ cộng đồng theo quyết định, bản án đã có hiệu lực của Tòa án. Vậy, việc thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ theo Luật Thi hành án hình sự 2019 được quy định thế nào?

1. Quyết định thi hành án phạt cải tạo không giam giữ

 • Theo quy định tại Luật Thi hành án hình sự 2019 thì Quyết định thi hành án phạt cải tạo không giam giữ phải ghi rõ những nội dung sau:
 • Tên, họ và chức vụ của người ra quyết định án phạt cải tạo không giam giữ;
 • Bản án được thi hành;
 • Tên của cơ quan có nhiệm vụ thi hành án phạt cải tạo không giam giữ;
 • Nơi cư trú, ngày, tháng, năm sinh và họ, tên của người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ;
 • Thời gian chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ;
 • Hình phạt bổ sung của người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ, trừ trường hợp hình phạt bổ sung là hình phạt tiền;
 • Đơn vị quân đội, Ủy ban nhân dân cấp xã được giao giáo dục, giám sát người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ;
 • Quyết định thi hành án phạt cải tạo không giam giữ được gửi cho những cơ quan, cá nhân sau đây trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày Tòa án ra quyết định thi hành án treo:
 • Viện kiểm sát cùng cấp;
 • Người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ và trong trường hợp người được hưởng án treo là người 18 tuổi thì gửi cho người đại diện;
 • Cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu nơi người chấp hành án làm việc, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi UBND cấp xã được giao giáo dục, giám sát người chấp hành án;
 • Sở Tư pháp nơi Tòa án đã ra quyết định thi hành án phạt cải tạo không giam giữ có trụ sở;
 • Đơn vị quân đội, Ủy ban nhân dân cấp xã được giao giáo dục, giám sát người được hưởng án treo.

2. Nghĩa vụ của người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ

 • Người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ phải có mặt theo giấy triệu tập và cam kết chấp hành án treo theo quy định tại khoản 1 Điều 97 Luật Thi hành án hình sự 2019.
 • Thực hiện nghiêm chỉnh những cam kết trong việc tuân thủ nghĩa vụ công dân, tuân thủ pháp luật, quy chế, nội quy của nơi học tập, nơi làm việc, nơi cư trú; tích cực tham gia học tập, lao động; chấp hành đầy đủ các hình phạt bổ sung và bồi thường thiệt hại theo bản án của Tòa án.
 • Chấp hành quy định tại Điều 100 Luật Thi hành án hình sự 2019.
 • Thực hiện một số công việc lao động phục vụ cộng đồng và thực hiện nghĩa vụ nộp phần thu nhập bị khấu trừ theo quy định của pháp luật.
 • Phải chịu sự giáo dục, giám sát của cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, đơn vị quân đội, Ủy ban nhân dân cấp xã được giao giáo dục, giám sát, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu nơi làm việc, cư trú.
 • Phải có mặt theo yêu cầu của cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu, đơn vị quân đội được giao giáo dục, giám sát.
 • Hằng tháng, người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ phải nộp bảng tự nhận xét về việc thực hiện nghĩa vụ chấp hành án cho đơn vị quân đội được giao giáo dục, giám sát cho đơn vị quân đội, Ủy ban nhân dân cấp xã.

 Nghĩa vụ của người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ

Nghĩa vụ của người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ (ảnh minh họa)

3. Thi hành quyết định thi hành án phạt cải tạo không giam giữ

 • Kể từ ngày nhận được quyết định thi hành án phạt cải tạo không giam giữ, trong thời hạn 03 ngày, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện phải triệu tập người đại diện đối với trường hợp người được hưởng án treo là người dưới 18 tuổi, người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ đến đơn vị quân đội nơi người đó làm việc, trụ sở của Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú để cam kết việc chấp hành án. Người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ phải có mặt theo giấy triệu tập, trừ trường hợp có trở ngại khách quan hoặc vì lý do bất khả kháng. Cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện lập biên bản vi phạm nghĩa vụ trong trường hợp người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ không cam kết hoặc không có mặt theo giấy triệu tập.
 • Khi nhận được quyết định thi hành án, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện lập hồ sơ thi hành án và sao gửi cho đơn vị quân đội, Ủy ban nhân dân cấp xã được giao giáo dục, giám sát người chấp hành án cải tạo không giam giữ.
 • Các loại giấy tờ, tài liệu của hồ sơ bao gồm:
  • Quyết định, bản án của Tòa án có hiệu lực pháp luật;
  • Quyết định thi hành án phạt cải tạo không giam giữ;
  • Cam kết của người được hưởng án phạt cải tạo không giam giữ. Trong đó, bản cam kết cần có xác nhận của người đại diện đối với trường hợp người được hưởng án treo là người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi;
  • Những tài liệu khác có liên quan.
 • Đơn vị quân đội, Ủy ban nhân dân cấp xã được giao giáo dục, giám sát người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày triệu tập người đó phải lập hồ sơ giáo dục, giám sát người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ.
 • Các loại giấy tờ, tài liệu của hồ sơ bao gồm:
  • Các loại giấy tờ, tài liệu được đề cập bên trên.
  • Bản nhận xét về việc chấp hành nghĩa vụ của người được hưởng án treo của đơn vị quân đội, Ủy ban nhân dân cấp xã được giao giáo dục, giám sát.
  • Người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ làm bản tự nhận xét về việc thực hiện nghĩa vụ chấp hành pháp luật; Bên cạnh đó, cần có biên bản cuộc họp kiểm điểm và bản kiểm điểm đối với trường hợp người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ bị kiểm điểm theo quy định tại Điều 105 Luật Thi hành án hình sự 2019.
  • Quyết định của tòa án về việc miễn chấp hành án phạt hoặc giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ.
  • Những tài liệu khác có liên quan.
 • Đơn vị quân đội, Ủy ban nhân dân cấp xã được giao giáo dục, giảm sát trước khi hết thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ 03 ngày thì phải bàn giao cho cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện những hồ sơ giáo dục, giám sát. Trong đó, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện vào ngày cuối cùng của thời gian thử thách phải cấp giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt cải tạo không giam giữ. Giấy chứng nhận phải gửi cho đơn vị quân đội, Ủy ban nhân dân cấp xã được giao giáo dục, giám sát, Viện kiểm sát cùng cấp, Tòa án đã ra quyết định thi hành án, Sở Tư pháp nơi Tòa án đã ra quyết định thi hành án có trụ sở và người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ.

Xem thêm:

Biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, Biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú được áp dụng trong trường hợp nào theo quy định của BLTTHS.
Quyền gặp, làm việc của luật sư với người bị tạm giữ, tạm giam trong giai đoạn điều tra.
Vai trò của luật sư bào chữa trong xét xử tái thẩm vụ án hình sự.

Thời gian truy tố khi giải quyết vụ án hình sự là bao lâu?

 • Trên đây là nội dung Thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ theo Luật Thi hành án hình sự 2019 mà Công ty Luật TNHH Thịnh Trí gửi đến bạn đọc. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ Hotline 1800 6365 để được tư vấn.