Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / TP. HCM ban hành quy trình tiếp nhận và chi trả trợ cấp thất nghiệp mới

TP. HCM ban hành quy trình tiếp nhận và chi trả trợ cấp thất nghiệp mới

24/11/2022


Theo đó, Bảo hiểm xã hội ban hành mới quy trình tiếp nhận và chi trả trợ cấp thất nghiệp như sau:

Bước 1: Văn phòng (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả):

- Tiếp nhận Danh sách, Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp (đối với trường hợp hưởng mới) và các Quyết định tạm dừng, tiếp tục, chấm dứt, di chuyển, hủy hưởng từ Trung tâm Dịch vụ việc làm chuyển đến.

- Tiếp nhận danh sách người lao động thông báo tìm kiếm việc làm từ trung tâm dịch vụ việc làm chuyển đến.

- Đối chiếu Quyết định và Danh sách khớp đúng, chuyển hồ sơ cho Phòng Chế độ bảo hiểm xã hội.

Bước 2: Phòng Chế độ bảo hiểm xã hội:

- Kiểm tra, đối chiếu dữ liệu hưởng.

- Kiểm tra, đối chiếu thông tin trong các Quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

- Lập danh sách chi trả trợ cấp thất nghiệp tháng đầu tiên.

- Lập danh sách chi trả trả trợ cấp thất nghiệp tháng thứ 2 trở đi.

Quy trình tiếp nhận và chi trả trợ cấp thất nghiệp tại TP. HCM

Quy trình tiếp nhận và chi trả trợ cấp thất nghiệp tại TP. HCM (Ảnh minh họa).

Bước 3: Phòng Kế hoạch - Tài chính:

- Tiếp nhận Danh sách từ Phòng Chế độ bảo hiểm xã hội chuyển đến:

    Chuyển Danh sách và kinh phí cho Bưu điện thành phố để chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người hưởng theo phương thức tiền mặt.

    Căn cứ Danh sách chuyển tiền vào tài khoản người hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với trường hợp hưởng qua tài khoản cá nhân.

- Tiếp nhận từ Bưu điện thành phố chuyển Phòng Chế độ bảo hiểm xã hội danh sách người lao động chưa nhận trợ cấp thất nghiệp từ ngày 01 đến ngày cuối cùng của tháng trước.

Bước 4: Phòng Quản lý thu:

Tiếp nhận Phiếu đề nghị cùng danh sách do Phòng Chế độ bảo hiểm xã hội chuyển đến để đối chiếu và xác nhận lại dữ liệu tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng trên cơ sở dữ liệu thu toàn quốc.

Nguồn Luật Việt Nam.