Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai bị xử phạt ra sao?

Tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai bị xử phạt ra sao?

25/06/2022


Điều 229 Bộ luật Hình sự 2015 quy định Tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Người nào lợi dụng hoặc lạm dụng chức vụ, quyền hạn để giao đất, cho thuê, thu hồi, cho phép chuyển quyền sử dụng, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật mà thuộc một trong các trường hợp sau thì có thể bị xử lý hình sự về Tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai:

- Đất trồng lúa có diện tích từ 5.000 đến dưới 30.000 m2;

- Đất rừng phòng hộ, rừng sản xuất, rừng đặc dụng có diện tích từ 10.000 đến dưới 50.000 m2;

- Đất nông nghiệp khác và đất phi nông nghiệp có diện tích từ 10.000 đến dưới 40.000 m2;

- Đất có giá trị quyền sử dụng đất được quy thành tiền từ 500 triệu đến dưới 02 tỷ đồng đối với đất nông nghiệp hoặc từ 01 đến dưới 05 tỷ đồng đối với đất phi nông nghiệp;

- Đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Có 03 khung hình phạt chính áp dụng với Tội này như sau:

- Khung 01:

Phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp nêu trên.

- Khung 02:

Phạt tù từ 02 đến 07 năm nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp:

+ Có tổ chức;

+ Đất trồng lúa có diện tích từ 30.000 m2 đến dưới 70.000 m2;

+ Đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất có diện tích từ 50.000 m2 đến dưới 100.000 m2;

+ Đất nông nghiệp khác và đất phi nông nghiệp có diện tích từ 40.000 m2 đến dưới 80.000 m2;

+ Đất có giá trị quyền dụng đất được quy thành tiền từ 02 đến dưới 07 tỷ đồng đối với đất nông nghiệp hoặc từ 05 - dưới 15 tỷ đồng đối với đất phi nông nghiệp;

+ Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

- Khung 03:

Phạt tù từ 05 đến 12 năm nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp:

+ Đất trồng lúa có diện tích 70.000 m2 trở lên; đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất có diện tích 100.000 m2 trở lên; đất nông nghiệp khác và đất phi nông nghiệp có diện tích 80.000 m2 trở lên;

+ Đất có giá trị quyền sử dụng đất được quy thành tiền từ 07 tỷ đồng trở lên đối với đất nông nghiệp hoặc 15 tỷ đồng trở lên đối với đất phi nông nghiệp.

Bên cạnh đó, người phạm tội còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là bị phạt tiền từ 10 đến 150 triệu đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 đến 05 năm.