Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Quy trình hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2022

Quy trình hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2022

23/04/2022


QUY TRÌNH HOÀN THUẾ
THU NHẬP CÁ NHÂN NĂM 2022

TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH

1. Tiếp nhận và phân loại hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân.

2. Giải quyết hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân.

3. Quyết định hoàn thuế thu nhập cá nhân.

4. Trả kết quả giải quyết hoàn thuế.

  Đóng thuế thu nhập cá nhân là một trong những nghĩa vụ của công dân góp phần ngân sách nhà nước, cân bằng xã hội, ổn định kinh tế. Ngoài việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo đúng kỳ hạn quy định thì trong một số trường hợp cá nhân nộp thuế được hoàn lại thuế thu nhập cá nhân theo quy định pháp luật. Vậy hoàn thuế thu nhập cá nhân là gì? Điều kiện nào cá nhân được hoàn thuế thu nhập cá nhân? Bài viết sau đây sẽ phân tích về một số điều lưu ý về hoàn thuế thu nhập cá nhân mới nhất, giúp cho bạn đọc nắm được thông tin cần thiết.

 Tiếp nhận và phân loại hồ sơ hoàn thuế TNCN

Tiếp nhận và phân loại hồ sơ hoàn thuế TNCN (ảnh minh họa)

1. Tiếp nhận và phân loại hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân

 • Cá nhân thuộc diện được hoàn thuế thu nhập cá nhân sau khi chuẩn bị hồ sơ yêu cầu hoàn thuế thu nhập cá nhân theo hướng dẫn tại Điều 42 Thông tư số 80/2021/TT-BTC thì gửi hồ sơ bằng hình thức điện tử hoặc hồ sơ giấy cho cơ quan thuế để tiếp nhận và phân loại.
 • Theo đó, cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân theo hướng dẫn tại Điều 43 Thông tư số 80/2021/TT-BTC như sau:
 • Tiếp nhận hồ sơ theo đề nghị hoàn thuế bằng hồ sơ điện tử: Người nộp thuế gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc qua các Cổng thông tin điện tử khác theo quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế và thực hiện các thủ tục quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên Thông báo tiếp nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân, cơ quan thuế giải quyết hồ sơ hoàn thuế theo quy định và trả Thông báo về việc chấp nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế hoặc Thông báo về việc không được hoàn thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc qua các Cổng thông tin điện tử khác nơi người nộp thuế nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế điện tử.
 • Tiếp nhận hồ sơ theo đề nghị hoàn thuế bằng hồ sơ giấy: Người nộp thuế nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế bằng giấy tại cơ quan thuế, công chức thuế kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định, nếu hồ sơ chưa thì đề nghị người nộp thuế hoàn thiện hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, công chức thuế gửi Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ cho người nộp thuế và ghi sổ nhận hồ sơ trên hệ thống ứng dụng quản lý thuế. Trường hợp người nộp thuế gửi hồ sơ qua đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu tiếp nhận, ghi ngày nhận hồ sơ và ghi sổ hồ sơ trên hệ thống ứng dụng quản lý thuế. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế, cơ quan thuế gửi Thông báo về việc chấp nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế hoặc Thông báo về việc hồ sơ không đúng thủ tục đối với hồ sơ gửi qua đường bưu chính hoặc Thông báo về việc không được hoàn thuế trong trường hợp không thuộc đối tượng được hoàn thuế.
 • Phân loại hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân thuộc diện hoàn thuế trước hoặc thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế theo quy định tại Điều 44 Thông tư số 80/2021/TT-BTC.

 Giải quyết hồ sơ hoàn thuế TNCN

Giải quyết hồ sơ hoàn thuế TNCN (Ảnh minh họa)

2. Giải quyết hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân

 • Theo quy định tại Điều 45 Thông tư số 80/2021/TT-BTC hướng dẫn về giải quyết hồ sơ hoàn trả tiền nộp thừa như sau:
 • Trường hợp cơ quan thuế xác định số thuế đủ điều kiện được hoàn khác số thuế người nộp thuế đề nghị hoàn:
 • Người nộp thuế được hoàn bằng số thuế đủ điều kiện được hoàn khi số thuế đề nghị hoàn lớn hơn số thuế đủ điều kiện được hoàn.
 • Người nộp thuế được hoàn bằng số thuế đề nghị hoàn nếu số thuế đề nghị hoàn nhỏ hơn số thuế đủ điều kiện được hoàn.
 • Trường hợp hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân thuộc diện hoàn thuế trước:
 • Đối với hồ sơ bảo đảm các điều kiện được hoàn thuế thu nhập cá nhân theo quy định thì cơ quan thuế thực hiện đối chiếu số tiền thuế đề nghị hoàn tại hồ sơ hoàn thuế với hồ sơ khai thuế, thông tin về tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế trên hệ thống ứng dụng quản lý thuế để xác định số tiền thuế được hoàn, thời điểm phát sinh số thuế nộp thừa được hoàn theo đúng quy định của pháp luật thuế.
 • Đối với hồ sơ chưa đủ các thông tin để được hoàn thuế thu nhập cá nhân theo quy định thì cơ quan thuế lập Thông báo giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu theo quy định gửi trực tiếp cho người nộp thuế nếu người thực hiện hoàn thuế bằng hồ sơ giấy hoặc gửi qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế nếu người thực hiện hoàn thuế điện tử trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.
 • Trong thời hạn 10 ngày theo Thông báo của cơ quan thuế mà người nộp thuế không giải trình, bổ sung hồ sơ hoặc có văn bản giải trình, bổ sung nhưng không đủ cơ sở chứng minh được số thuế đã khai là đúng thì cơ quan thuế chuyển hồ sơ hoàn thuế sang diện kiểm tra trước hoàn thuế và gửi Thông báo về việc chuyển hồ sơ sang diện kiểm tra trước hoàn thuế cho người nộp thuế trong thời hạn 06 ngày làm việc kể từ ngày chấp nhận hồ sơ hoàn thuế.
 • Trường hợp hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế:
 • Trong quá trình kiểm tra hồ sơ hoàn thuế, nếu cơ quan thuế xác định số thuế đủ điều kiện được hoàn thì giải quyết hoàn trả số thuế đã đủ điều kiện hoàn cho người nộp thuế, không chờ kiểm tra xác minh toàn bộ hồ sơ hoàn thuế; đối với số thuế cần kiểm tra xác minh hoặc yêu cầu người nộp thuế giải trình, bổ sung hồ sơ thì cơ quan thuế xử lý hoàn thuế khi có đủ điều kiện theo quy định.
 • Trường hợp hồ sơ hoàn nộp thừa của người nộp thuế thu nhập cá nhân có khoản nộp thừa tại tỉnh nơi được hưởng khoản thu phân bổ:
 • Cơ quan thuế quản lý trực tiếp chủ trì tổng hợp nghĩa vụ thuế, số thuế đã nộp ngân sách nhà nước tại trụ sở chính và các tỉnh nơi được hưởng khoản thu phân bổ. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân của người nộp thuế, cơ quan thuế quản lý trực tiếp và cơ quan thuế quản lý địa bàn nhận phân bổ phải thực hiện đối chiếu, xác nhận số tiền thuế đã nộp, số tiền thuế còn nợ phát sinh theo từng nơi được hưởng khoản thu phân bổ. Cơ quan thuế chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của dữ liệu trên hệ thống ứng dụng quản lý thuế làm cơ sở để giải quyết hoàn thuế thu nhập cá nhân cho người nộp thuế theo quy định.
 • Trường hợp hồ sơ hoàn thuế thu nhập của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế:
 • Cơ quan thuế giải quyết hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân thực hiện tổng hợp số phải nộp, đã nộp của người nộp thuế trong kỳ quyết toán thuế phát sinh tại các cơ quan thuế trên toàn quốc để xác định số tiền nộp thừa theo quyết toán thuế.
 • Trường hợp hồ sơ hoàn thuế khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, chia, tách, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, phá sản, chấm dứt hoạt động có số tiền thuế nộp thừa tại cơ quan thuế quản lý khoản thu ngân sách nhà nước hoặc cơ quan thuế quản lý địa bàn nhận phân bổ:
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân của người nộp thuế, cơ quan thuế quản lý trực tiếp và cơ quan thuế quản lý khoản thu ngân sách nhà nước, cơ quan thuế quản lý địa bàn nhận phân bổ phải thực hiện đối chiếu, xác nhận số tiền thuế theo từng địa bàn. Các cơ quan thuế chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của dữ liệu trên hệ thống ứng dụng quản lý thuế làm cơ sở để giải quyết hoàn nộp thừa cho người nộp thuế theo quy định.

3. Quyết định hoàn thuế thu nhập cá nhân

 • Theo quy định tại Điều 46 Thông tư số 80/2021/TT-BTC hướng dẫn:
 • Cơ quan thuế tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân xác định số tiền thuế được hoàn trả cho người nộp thuế, thực hiện lập đề xuất hoàn thuế và căn cứ vào số thuế người nộp thuế được hoàn, Thủ trưởng cơ quan thuế ban hành Quyết định hoàn thuế hoặc Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước, Phụ lục số tiền thuế nộp thừa được hoàn trả theo mẫu số 01/PL-HTNT hoặc Phụ lục số tiền thuế phải nộp được bù trừ theo mẫu số 01/PL-BT quy định tại Thông tư này và cập nhập vào hệ thống ứng dụng quản lý thuế.

4. Trả kết quả giải quyết hoàn thuế

 • Cơ quan thuế gửi Quyết định hoàn thuế hoặc Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước, Phụ lục số tiền thuế nộp thừa được hoàn trả hoặc Phụ lục số tiền thuế phải nộp được bù trừ cho người nộp thuế, cơ quan, tổ chức có liên quan qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế ngay trong ngày kể từ ngày ban hành quyết định, thông báo.
 • Trường hợp người nộp thuế chưa có tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan thuế, cơ quan thuế gửi kết quả giải quyết hoàn thuế qua bộ phận một cửa của cơ quan thuế đối với hồ sơ hoàn tiếp nhận trực tiếp hoặc hồ sơ hoàn tiếp nhận qua đường bưu chính.

Xem thêm:

Không quyết toán thuế thu nhập cá nhân có bị phạt.
Nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân ở đâu.
Các trường hợp cấp chứng từ thuế thu nhập cá nhân.

Vai trò của thuế thu nhập cá nhân.

 • Trên đây là một số lưu ý cần biết về Quy trình hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2022 của Công ty Luật TNHH Thịnh Trí gửi đến bạn đọc. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ Hotline 1800 6365 để được tư vấn.