Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong thi hành án hình sự

Khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong thi hành án hình sự

12/01/2022


KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
TRONG THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ

TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH

1. Thời hiệu khiếu nại trong thi hành án hình sự.

2. Các trường hợp khiếu nại về thi hành án hình sự không được thụ lý giải quyết.

3. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong thi hành án hình sự.

4. Thời hạn giải quyết khiếu nại trong thi hành án hình sự.

5. Tiếp nhận, thụ lý khiếu nại trong thi hành án hình sự.

Khiếu nại trong thi hành án hình sự

Khiếu nại trong thi hành án hình sự (ảnh minh họa)

  Pháp nhân thương mại, người chấp hành án hình sự và những cá nhân, tổ chức, cơ quan có liên quan có quyền khiếu nại đối với hành vi, quyết định thi hành án của người, cơ quan có thẩm quyền thi hành án hình sự trong trường hợp có căn cứ cho rằng hành vi, quyết định đó là xâm phạm lợi ích, quyền hợp pháp của mình, trái pháp luật. Pháp nhân thương mại thực hiện việc khiếu nại thông qua người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại.

1. Thời hiệu khiếu nại trong thi hành án hình sự

 • Thời hiệu khiếu nại thi hành án lần đầu là 30 ngày kể từ ngày biết được quyết định, hành vi hoặc nhận được quyết định thi hành án hình sự mà người khiếu nại cho rằng có vi phạm pháp luật. Trong trường hợp khiếu nại thi hành án lần hai thì thời hiệu khiếu nại là 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại của người có thẩm quyền.
 • Trong trường hợp người khiếu nại vì trở ngại khách quan hoặc vì lý do bất khả kháng mà người đó không được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu thì thời gian có lý do trở ngại khách quan hoặc lý do bất khả kháng đó không tính vào thời hiệu khiếu nại.

2. Các trường hợp khiếu nại về thi hành án hình sự không được thụ lý giải quyết

 • Theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 2019 thì không thụ lý giải quyết đối với những trường hợp khiếu nại thi hành án sau:
 • Hành vi, quyết định thi hành án bị khiếu nại không liên quan trực tiếp đến lợi ích, quyền hợp pháp của người khiếu nại.
 • Cá nhân thực hiện khiếu nại thi hành án là người không có người đại diện theo pháp luật trong trường hợp người này không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Người đại diện theo pháp luật không có những giấy tờ để chứng minh về việc mình là người đại diện hợp pháp.
 • Đã hết thời hiệu khiếu nại thi hành án.
 • Việc khiếu nại đã có quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực thi hành.

3. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong thi hành án hình sự

 • Đối với những hành vi, quyết định thi hành án trái pháp luật của người, tổ chức, cơ quan có liên quan trong việc giáo dục, giám sát, quản lý người chấp hành án hình sự ở thị trấn, phường, xã thì Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã sẽ giải quyết khiếu nại.
 • Đối với những hành vi, quyết định sau đây thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện giải quyết khiếu nại:
 • Hành vi, quyết định trái pháp luật của chiến sĩ, hạ sĩ quan, sĩ quan, Phó thủ trưởng thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện.
 • Hành vi, quyết định trái pháp luật của Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã được Tòa án giao giáo dục, giám sát đối với người chấp hành án.
 • Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã được Tòa án giao giáo dục, giám sát đối với người chấp hành án về việc khiếu nại.
 • Đối với những hành vi, quyết định sau đây thì Trưởng Công an cấp huyện giải quyết khiếu nại:
 • Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện có những hành vi, quyết định thi hành án trái pháp luật;
 • Quyết định của Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện về việc giải quyết khiếu nại.
 • Đối với những hành vi, quyết định sau đây thì thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh giải quyết khiếu nại:
 • Hành vi, quyết định thi hành án trái pháp luật của chiến sĩ, hạ sĩ quan, sĩ quan thuộc quyền quản lý của cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh;
 • Hành vi, quyết định thi hành án trái pháp luật của các cá nhân, cơ quan có thẩm quyền trong thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại.
 • Những hành vi, quyết định sau đây thì Giám đốc Công an cấp tỉnh sẽ giải quyết khiếu nại:
 • Hành vi, quyết định thi hành án trái pháp luật của Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh;
 • Quyết định của Trưởng Công an cấp huyện, Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh về việc giải quyết khiếu nại.
 • Những hành vi, quyết định thi hành án trái pháp luật của chiến sĩ, hạ sĩ quan, sĩ quan thuộc quyền quản lý của cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an thì thẩm quyền giải quyết khiếu nại thuộc về Thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an.
 • Những hành vi, quyết định thi hành án sau đây thì thẩm quyền giải quyết khiếu nại thuộc về Bộ trưởng Bộ Công an:
 • Hành vi, quyết định thi hành án trái pháp luật của Thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an;
 • Quyết định của Thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an, Giám đốc Công an cấp tỉnh về việc giải quyết khiếu nại.
 • Những hành vi, quyết định trái pháp luật trong việc giáo dục, quản lý phạm nhân của người được giao giáo dục, quản lý phạm nhân thì cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại là Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh.

 Thời hạn giải quyết khiếu nại trong thi hành án hình sự

Thời hạn giải quyết khiếu nại trong thi hành án hình sự (ảnh minh họa)

4. Thời hạn giải quyết khiếu nại trong thi hành án hình sự

 • Thời hạn giải quyết khiếu nại là 15 ngày kể từ ngày thụ lý khiếu nại đối với khiếu nại thi hành án lần đầu.
 • Thời hạn giải quyết khiếu nại là 30 ngày kể từ ngày thụ lý khiếu nại đối với khiếu nại thi hành án lần hai.
 • Thời hạn giải quyết khiếu nại thi hành án lần đầu và lần hai đối với những vụ việc phức tạp có thể kéo dài thêm nhưng không quá 30 ngày.

5. Tiếp nhận, thụ lý khiếu nại trong thi hành án hình sự

 • Người, cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận các khiếu nại trong thi hành án hình sự. Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, Giám thị trại tạm giam, Giám thị trại giam trong thời hạn 24 giờ kể từ khi tiếp nhận khiếu nại thi hành án của phạm nhân quy định tại khoản 8 Điều 178 của Luật Thi hành án hình sự 2019 cho Viện kiểm sát có thẩm quyền.
 • Người, cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 178 và Điều 179 của Luật Thi hành án hình sự 2019 trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại phải thụ lý để thông báo và giải quyết bằng văn bản cho người khiếu nại biết. Phải nêu rõ lý do và thông báo bằng văn bản trong trường hợp không thụ lý khiếu nại để giải quyết.

Xem thêm:

Quy định về thi hành án treo theo Luật Thi hành án hình sự 2019.
Quy định chung về thi hành án hình sự.
Quy định chung về thi hành án hình sự
.
Chi phí tố tụng và Trách nhiệm chi trả chi phí tố tụng.

 • Trên đây là nội dung Khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong thi hành án hình sự Công ty Luật TNHH Thịnh Trí gửi đến bạn đọc. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ Hotline 1800 6365 để được tư vấn.