Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Từ 2022, tăng lương hưu cho những người nghỉ hưu trước năm 1995

Từ 2022, tăng lương hưu cho những người nghỉ hưu trước năm 1995

30/11/2021


Đây là một trong những nội dung đáng lưu ý tại Nghị quyết số 34/2021/QH15 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 được Quốc hội ban hành ngày 13/11/2021.

Theo đó, Quốc hội quyết nghị sẽ ưu tiên điều chỉnh lương hưu cho người nghỉ hưu trước năm 1995.

Bên cạnh đó, tại Nghị quyết 41/2021/QH15 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV cũng yêu cầu: Quan tâm giải quyết những vấn đề quan trọng, bức xúc như tiền lương đối với nhóm đối tượng có mức lương hưu thấp và nghỉ hưu trước năm 1995;...

Ngoài ra, Quốc hội cũng thống nhất bổ sung, điều chỉnh dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021, trong đó:

- Trường hợp đã sử dụng hết nguồn ngân sách địa phương để chi phòng, chống dịch và cam kết bảo đảm đủ nguồn để thực hiện cải cách chính sách tiền lương, cho phép các địa phương được sử dụng nguồn cải cách chính sách tiền lương còn dư để chi phòng, chống dịch trong năm 2021, 2022.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

- Bổ sung 40,322 tỷ đồng dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2021 từ nguồn viện trợ nước ngoài không hoàn lại của Ngân hàng phát triển Châu Á để bổ sung 40,322 tỷ đồng dự toán chi thường xuyên năm 2021 từ nguồn viện trợ này cho ngân sách tỉnh Quảng Nam;

- Cho phép chuyển nguồn 16.000 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2021 sang kế hoạch năm 2022 để phân bổ và giao kế hoạch đầu tư cho 03 Chương trình mục tiêu quốc gia…

 - Kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách nhà nước, bội chi ngân sách địa phương và mức vay nợ của ngân sách địa phương. Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc vay, sử dụng vốn vay và trả nợ, nhất là đối với các hiệp định vay mới, vay nước ngoài, vay có bảo lãnh của Chính phủ. Chủ động thực hiện các giải pháp cơ cấu lại nợ công theo quy định của Luật Quản lý nợ công; bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả khi mua lại, hoán đổi, thanh toán trái phiếu Chính phủ; điều hành kinh phí chi trả chi phí phát hành, mua lại, hoán đổi, thanh toán trái phiếu Chính phủ trong phạm vi dự toán chi trả nợ lãi của ngân sách trung ương năm 2022 được Quốc hội quyết định.