Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Đã có bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp thẩm định giá từ 01/7/2024

Đã có bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp thẩm định giá từ 01/7/2024

05/06/2024


Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 30/2024/TT-BTC về các chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về quy tắc đạo đức nghề nghiệp thẩm định giá, phạm vi công việc thẩm định giá, cơ sở thẩm định giá, hồ sơ thẩm định giá.

Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam ban hành kèm Thông tư 30/2024/TT-BTC quy định và hướng dẫn về quy tắc đạo đức nghề nghiệp thẩm định giá khi thẩm định giá theo quy định của pháp luật về giá.

Đối tượng áp dụng quy tắc đạo đức nghề nghiệp thẩm định giá gồm:

- Thẩm định viên về giá, doanh nghiệp thẩm định giá thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ thẩm định giá theo quy định của pháp luật về giá.

- Tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động thẩm định giá của Nhà nước theo quy định của pháp luật về giá.

Quy tắc đạo đức nghề nghiệp thẩm định giá bao gồm các yêu cầu cơ bản sau: chính trực; độc lập, khách quan; có năng lực chuyên môn và tính thận trọng; bảo mật thông tin; hành vi chuyên nghiệp.

Đã có bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp thẩm định giá từ 01/7/2024

Đã có bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp thẩm định giá từ 01/7/2024 (Ảnh minh họa).

Thông tư 30/2024/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2024.

Thông tư 158/2014/TT-BTC ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 01, 02, 03 và 04 và Thông tư 28/2015/TT-BTC ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 05, 06 và 07 hết hiệu lực kể từ ngày 01/7/2024.

Nguồn Luật Việt Nam.