Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (30/3/2024)

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (30/3/2024)

30/03/2024


Dừng chính sách cho học sinh vay vốn mua máy tính học trực tuyến

Quyết định 02/2024/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg về chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến từ ngày 30/3/2024.

Đối với các hợp đồng tín dụng đã ký trước ngày 30/3/2024, Ngân hàng Chính sách xã hội, khách hàng và các bên liên quan tiếp tục thực hiện theo các nội dung quy định trong hợp đồng tín dụng đã ký.

Đồng thời, Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục thực hiện theo dõi, quản lý thu hồi nợ và xử lý các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến khoản nợ của khách hàng theo quy định của pháp luật hiện hành áp dụng đối với Ngân hàng Chính sách xã hội.

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (30/3/2024)

Chính sách mới có hiệu lực 30/3/2024 (Ảnh minh họa).

Quy định về hoạt động quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo

Nghị định 95/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo chính thức được thi hành từ ngày 30/3/2024.

Theo đó, người đại diện/ban quản lý cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo được tổ chức quyên góp để thực hiện hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên cơ sở tự nguyện của tổ chức, cá nhân trong nước.

Người đại diện hoặc ban quản lý có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc tổ chức quyên góp, trong đó nêu rõ mục đích, địa bàn, cách thức, thời gian quyên góp; phương thức quản lý và sử dụng tài sản được quyên góp.

Nguồn Luật Việt Nam.